Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen geschieden naar onze leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van: RioolABC BV
RioolABC te Hilversum, tevens handelend als danwel via de websites www.rioolabc.com/shop. Hierna te noemen RioolABC. Daar waar in deze overeenkomst wordt gesproken van 'schriftelijk' wordt ook verstaan correspondentie per email. Door RioolABC verzonden berichten waarbij geen foutmelding is ontvangen worden als ontvangen en gelezen verondersteld. Email berichten verzonden aan RioolABC waarop geen reactie is ontvangen kunnen niet worden beschouwd als ontvangen danwel gelezen.
Gebied van toepassing:
1.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met RioolABC.
1.2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij RioolABC verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door RioolABC schriftelijk zijn bevestigd. RioolABC behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
1.3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of e overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk RioolABC BV Hilversum BTW nr: NL823845011B01 KVK-nummer: 59575069 uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
2 Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen, prijsindicaties en offertes zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door RioolABC worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door RioolABC is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door RioolABC. De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
3 Prijzen:
3.1. Bij levering binnen Nederland luiden de prijzen, exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
3.2. In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.
3.4. Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door RioolABC gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.
3.5. Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, RioolABC gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft.
3.6. Alle prijzen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd/aangepast indien dit nodig wordt geacht.
4 Levering en risico
4.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien RioolABC afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat RioolABC die gegevens volledig heeft ontvangen. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd! RioolABC tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.!
4.2 Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen of het eindresultaat van de diensten in de macht van de wederpartij. De goederen of het eindresultaat van de diensten zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. Als datum van aflevering geldt de datering van het email-bericht waarop de verzending, hetzij door RioolABC, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt.!
4.3 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene. RioolABC is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is RioolABC gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is RioolABC niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is RioolABC te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in! gebreke stelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.
5 Eigendomsvoorbehoud:
5.1 Wanneer RioolABC aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendom voorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van RioolABC een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk RioolABC dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van RioolABC een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van RioolABC, geen pand of beperkte rechten rusten.
5.2. Wanneer de wederpartij uit de door RioolABC geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van RioolABC en gaat hij/ zij de zaak voor RioolABC houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen
5.3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van RioolABC mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover RioolABC nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in artikel
5.4. RioolABC is gerechtigd het eindresultaat van diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen danwel het gebruiksrecht van de tegenpartij in te trekken danwel te beperken indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
5.5. De voornoemde bepalingen laten de overige aan RioolABC toekomende rechten onverlet.
6 Reclamatie/ retour
6.1. Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door RioolABC in behandeling genomen als deze schriftelijk zijn gedaan binnen 8 dagen na levering. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/ haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door RioolABC zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van RioolABC. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen
geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door RioolABC indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van RioolABC zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door RioolABC akkoord is bevonden, worden door RioolABC geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door RioolABC gegrond bevonden reclame kan RioolABC te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.
6.2 Voor speciaal vervaardigde producten of speciaal voor de klant geïmporteerde producten kunnen niet retour worden gestuurd zonder toestemming van RioolABC.
6.3 Kosten die gemaakt zijn of worden door RioolABC om een reclamatie in ontvangst te nemen, danwel om schade te repareren aan producten die retour zijn gestuurd zullen worden doorberekend naar de koper. 6.4 Annuleren van schriftelijk gegeven opdrachten kunnen kosten met zich meebrengen, deze kosten zullen door RioolABC worden doorberekend.
7 Aansprakelijkheid:
7.1. RioolABC is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door RioolABC te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door RioolABC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van het door RioolABC te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger(kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat RioolABC nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij.
8 Overmacht:
8.1. In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
8.2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, evenals elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.
9 Betaling:
9.1. De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan RioolABC moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn in overeenstemming met het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan RioolABC verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn in overeenstemming met het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van RioolABC plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij RioolABC zijn binnengekomen binnen acht dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard.
9.2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan RioolABC over de aan RioolABC verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke rente verschuldigd. RioolABC is dan tevens gerechtigd
alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan RioolABC van alle daaruit voor RioolABC ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
9.3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten – naast de hoofdsom – dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,- vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.
9.4. Uit het enkele feit dat RioolABC zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.
9.5. De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.
9.6. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is RioolABC niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van RioolABC om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.
10 Wanprestatie en ontbinding:
10.1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is RioolABC gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.
10.2. RioolABC heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van RioolABC ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij wederpartij de nodige zekerheden kan stellen.
11 Intellectuele eigendom!
11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij RioolABC, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.!
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.!
11.3. Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RioolABC, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
12. Persoonsgegevens
12.1 De gegevens die u invoert op de websites van RioolABC worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.
12.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@rioolabc.com
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
14. Diversen
14.1. RioolABC is gevestigd Zeverijnstraat 24 K te Hilversum postcode 1216 GK, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Hilversum nr. 59575069. Het btw- identificatienummer is NL823845011B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan RioolABC op bovenstaand adres of naar het e-mailadres info@rioolabc.com
14.2. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen RioolABC en klanten betreffende de verkoop, levering van rioolproducten en de daarmee verband houdende producten en/of diensten
14.3. RioolABC helpdesk is bereikbaar voor informatie via bovengenoemd e-mailadres.!
14.4. RioolABC streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 8 uur te beantwoorden.!
15 Aanpassingen leveringsvoorwaarden:
15.1 RioolABC is te allen tijde gerechtigd om deze algemene leveringsvoorwaarden indien nodig aan te passen.